Wetenschappen-Wiskunde-STEM

5e jaar
6e jaar
3e graad
Domeinoverstijgende doorstroom

Beschrijving van de studierichting

Wetenschappen-wiskunde-STEM is een tweepolige studierichting met een uitgesproken doorstromingsfunctie. De verdere mogelijkheden in het hoger onderwijs zijn zeer ruim.

De component wetenschappen omvat de vakken fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde. In deze vakken ligt de focus op de inzichtelijke verwerking van empirisch feitenmateriaal en op het kritisch analyseren en evalueren ervan. Kenmerkend voor onze school is de link die vanuit de abstracte leerinhouden gelegd wordt met contexten waarin deze gebruikt worden, zodat leerlingen begrijpen waarom ze de theorie leren.

De component wiskunde legt het accent op een hoog niveau van abstractie in diverse deelgebieden (algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening). Ook hier is kenmerkend voor onze school de link die wordt gelegd tussen wiskundige redeneringen en toepassingen ervan.

De complementaire uren in deze richting vullen we in met STEM/informatica. In STEM-projecten integreren we doelgericht ‘science-technology-engineering-mathematics’ en we laten ook heel wat doelen uit de informaticawetenschappen aan bod komen.

Zoals in alle ASO-richtingen nemen daarnaast ook de algemene vakken en de taalvakken een belangrijke plaats in, omdat we de complete persoonsontwikkeling beogen. In Nederlands, Frans en Engels komt onder meer reflectie op het taalsysteem en op teksten aan bod, naast de communicatieve vaardigheden die nodig zijn om in het hoger onderwijs vlot te functioneren, zoals het ontwikkelen van leesstrategieën en het schrijven van papers.

 2023-2024 - 5e jaar2024-2025 - 6e jaar
Godsdienst

2

2

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Aardrijkskunde

1

1

Informaticawetenschappen

1

0

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Fysica

2

2

Wiskunde

7

7

STEM

2

2

STEM/Informatica

0

0

Realisatie leerplandoelen GFL

0

1

Totaal

32

32