Externe vacature - HUIS VAN HET KIND LEUVEN

Vacature vervangingscontract ‘buurtgerichte groepswerker en vrijwilligerscoach’ te Kesse-Lo (Leuven) 
Het KOALA-project wil aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie samenbrengen binnen een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering (vb. oefenkansen Nederlands) en kinderopvang. Voor de vervanging van een collega in zwangerschapsverlof in Kessel-Lo (Leuven) is Huis van het Kind Leuven op zoek naar een ‘buurtgerichte groepswerker en vrijwilligerscoach’ in een deeltijds contract (0,8 VTE) van bepaalde duur (van 22 april 2019 tot en met midden november 2019). Als buurtgericht groepswerker word je gedetacheerd naar het team van buurtcentrum Casablanca (met o.a. kinderwerking Casablanca) en werk je samen met lokale partnerorganisaties (vb. de dienst voor Opvanggezinnen van Zorg Leuven en de kinderdagverblijven ’t Eekhoorntje, Wigwam, Kinderparadijs). 
Huis van het Kind Leuven 
De missie van het Leuvense Huis van het Kind is ‘samenwerken aan de uitbouw van een meer gestroomlijnd, laagdrempelig en behoeftedekkend ondersteuningsaanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen’. Om deze missie te realiseren vervult Huis van het Kind Leuven in de eerste plaats een coördinerende functie voor iedereen die werkzaam is rond gezins- en opvoedingsondersteuning in Leuven: vanuit het Netwerk Gezinsondersteuning biedt het kansen tot uitwisseling en netwerkvorming door een lokaal en regionaal overzicht van het gezinsondersteunend aanbod aan te bieden, de noden en vragen van individuele opvoeders en specifieke (doel)groepen te analyseren, op eventuele leemtes in te spelen met nieuw aanbod. In de tweede plaats zet deze netwerk-vzw ‘Huis van het Kind Leuven’ in op de realisatie van een toegankelijke gezinsvriendelijke plek in het hart van de stad (Savoyestraat), waar ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken wegwijs gemaakt worden doorheen het rijke, Leuvense aanbod en waar ze terecht kunnen voor onthaal en informatie; medische, psychosociale en pedagogische consultatie; een speelplek voor jonge kinderen; laagdrempelig opvoedadvies en groepsaanbod (infoavonden, workshops en oudergroepen). 
 
  
 
Takenpakket 
De uitbouw en versterking van een laagdrempelig, ambulant gezinsondersteunend aanbod in buurt Casablanca (Kessel-Lo, Leuven) voor aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Dit houdt in:  

 
• Je organiseert zelf of begeleidt laagdrempelige groepsactiviteiten voor kinderen en ouders (vb. beweegkriebels, voorleesmomenten, babymassage,...) of voor (aanstaande) ouders (vb. oefenkansen Nederlands, oudergroepen rond diverse thema’s).  o Je organiseert dit aanbod in samenwerking met diverse socioculturele of gezinsondersteunende partnerorganisaties en op maat van de gezinnen uit de buurt die in het participatieve proces betrokken worden.  o Je zorgt voor een goede inbedding van deze activiteiten in de brede ondersteuning die o.a. vanuit het buurtcentrum georganiseerd wordt; o Je verzorgt de buurtbrede communicatie van deze activiteiten via diverse kanalen;  • Je bent een aanspreekpunt voor ouders uit de buurt op zoek naar (informatie over) gezinsondersteuning in Leuven. Je leidt actief toe naar individuele ondersteuningsmogelijkheden of trajecten van gezinnen door samenwerking met buurtgerichte of stadsbrede partnerorganisaties, met als doel om meer proactieve rechtentoekenning te realiseren op diverse levensdomeinen (vb. huisvesting, inkomen, tewerkstelling,..); • Je zet indien nodig een buurtgerichte vrijwilligerswerking op om activiteiten te begeleiden of gezinnen te begeleiden en fungeert voor deze vrijwilligersgroep als vrijwilligerscoach: o Je bent het eerste aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon van de groep KOALA-vrijwilligers en bewaakt dat de visie levendig blijft en dat afspraken worden opgevolgd; o je voert kennismakingsgesprekken, afstemmingsgesprekken en afrondingsgesprekken met deze vrijwilligers; o je verzorgt het administratieve luik (bvb. afsprakennota, inlichtingenfiche,..); o je organiseert vormings- en intervisiemomenten voor de vrijwilligersgroep en organiseert groepsverbindende activiteiten voor de vrijwilligersgroep (bvb. vrijwilligersetentje); o je maakt de planning op en verspreidt die naar de vrijwilligers toe. Je zoekt waar nodig naar vervanging; • Je bent een netwerker en werkt intensief samen met het team (medewerkers en vrijwilligers) van het buurtcentrum (vb. Buurtwerking Casablanca) of partnerorganisaties die aanbod organiseren in het buurtcentrum (vb.  zelfstandig vroedvrouw, K&G, CBE Open School,..) of met organisaties uit de buurt (vb. Kinderdagverblijf Wigwam) of ruimer. De noden en de vragen dan de gezinnen uit de buurt staan hierbij steeds centraal. Je neemt deel aan een buurtgericht netwerk waar verschillende actoren elk vanuit hun deskundigheid er samen voor zorgen dat alle belangrijke functies voor kinderen en gezinnen opgenomen worden. Het gaat bijvoorbeeld om (preventieve) gezondheidszorg, gezinsondersteuning, kinderopvang, kleuterschool, buurtwerk, cultuur,… Deze voorzieningen en diensten werken samen in een buurtgericht netwerk dat op die manier ook werkt als een basisvoorziening voor kinderen en gezinnen; • Je bent verantwoordelijk voor de monitoring en registratie van het bereik en de impact van je project. 
 
Profiel 
• Je beschikt over een bachelordiploma (liefst in) een pedagogische richting of gelijkwaardige en relevante ervaring. Specifieke ervaring (minimum 3 jaar) in het begeleiden en het integraal ondersteunen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen met jonge kinderen, zowel op individueel niveau als in groepsverband is noodzakelijk. Je beschikt over een positieve en empathische basishouding en hebt feeling met mogelijke angsten of drempels waar kwetsbare doelgroepen op botsen, je denkt en werkt oplossingsgericht en aanklampend waar nodig. Je gaat respectvol om met diverse gezinssituaties en origines. 
o Specifieke ervaring in de organisatie van groepsactiviteiten voor jonge kinderen en ouders vanuit een krachtgerichte bril, gebruik makend van inhoudelijke, creatieve en speelse methodieken en vertrekkend van talentontwikkeling van kinderen en ouders, is een troef.  

 
o Specifieke ervaring in methodieken om in dialoog en in participatie met kwetsbare gezinnen te treden is een troef; 
o Relevante ervaring rond het thema ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en het aansturen van vrijwilligers is een troef.                  
• Je kan zelfstandig werken, je kan zelfstandig plannen en organiseren op verschillende niveaus, zowel in de dagdagelijkse praktijk als op lange termijn. Je neemt initiatief, bezit verantwoordelijkheidszin en (zelf)reflectie, onderkent het belang van het eigen handelen en handelt plichtsbewust. Je meldt opportuniteiten en knelpunten; 
• Je staat achter de netwerkvisie van het Huis van het Kind, engageert je om die visie mee te ontwikkelen en te vertalen in de diverse activiteiten en overlegorganen (intern en extern). Je neemt een actieve rol in samenwerkingsverbanden met partners; 
• Je bent klantgericht: je kan wensen en behoeften van onze bvb. gezinnen, professionelen, vrijwilligers inschatten en er naar handelen. Je onderzoekt systematisch of en hoe jouw dienstverlening naar gezinnen toe verbeterd kan worden of hoe vrijwilligers beter ondersteund kunnen worden. Je kan je inleven in de positie van anderen en bent steeds toegankelijk aanspreekbaar; 
• Je bent een dynamische teamspeler, je vindt samenwerken belangrijk en moedigt anderen aan samen te werken, ideeën te uiten en van gedachten te wisselen. Je levert graag een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is. Je geeft opbouwende kritiek en feedback;  
• Je bent computervaardig. Je beheerst het MS Office pakket (Outlook, Word, Excel, Powerpoint) uitstekend: Je kan documenten opstellen, een spreadsheet (bijvoorbeeld excel) opmaken en bewerkingen uitvoeren of een powerpointpresentatie opstellen of aanpassen. Je hanteert vlot e-mailprogramma’s zoals Outlook en kan ook het Elektronisch agendabeheer praktisch toepassen. Je kan efficiënte opzoekingen verrichten op het internet. Ervaring met grafische vormgeving is een pluspunt.  
• Je beschikt over een communicatieve reflex, zowel op vlak van schriftelijke als mondelinge communicatie. Je stelt eenduidig leesbare documenten (bvb. verslagen) op die beknopt en ter zake zijn. Je gebruikt een stijl die aangepast is aan de situatie (zakelijk, onderhoudend, informatief …). Je hanteert courante schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands. Je wisselt gegevens uit met andere diensten en beantwoordt aanvragen voor inlichtingen. Je hanteert vlot mondelinge communicatievaardigheden in het Nederlands. Kennis van Engels en Frans is een pluspunt. Je kan duidelijk en enthousiasmerend voor groepen (bvb. vrijwilligers) spreken, je weet methodieken toe te passen om groepsdynamiek te versterken. 
• Je werkt nauwkeurig en efficiënt en werkt je taken nauwgezet en precies af. Je draagt collegiaal mee zorg voor de ruimtes in huis. 
• Je streeft resultaatgerichtheid na, je wil een vooropgesteld resultaat bereiken met inachtname van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. Je bent betrouwbaar, komt gemaakte afspraken na en neemt je verantwoordelijkheid op; Je bent flexibel en past je aan aan wijzigende omstandigheden. Je bent bereid om occasioneel ’s avonds of in het weekend te werken, in functie van het bereiken van gezinnen; 
 
Wij bieden 
• Een boeiende job vol afwisseling en leerkansen;