Leerlingenbegeleiding

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse en maatschappelijke context.

Leerlingenbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Elk lid van het schoolteam, en dus ook elke leerkracht, heeft een verantwoordelijkheid wat betreft leerlingenbegeleiding. Sterker nog, een leerkracht is de spilfiguur voor begeleiding van de leerlingen in zijn klas. Hij kan bij de opvolging van de leerlingen schoolintern ondersteund worden door een leerlingenbegeleider.

Voor de uitvoering van haar taken wordt de school ook ondersteund door schoolexterne instanties. Zo werkt de school verplicht samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en met ondersteuningsnetwerken.

Het zorgbeleid beschrijft de vier fasen van zorg binnen het zorgcontinuüm.