Centrumreglement

Centrumreglement CVO VTI Leuven

Schooljaar 2018 - 2019

 

1 Welkomstwoord

Van harte welkom in het Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Vrij Technisch Instituut Leuven. Wij hopen dat je je hier vlug thuis zal voelen. Met vragen en bedenkingen ben je steeds welkom bij de collega’s op het secretariaat, bij de leerkrachten en bij de directie.

Bij je inschrijving en ook nadien kun je op het secretariaat het centrumreglement van ons CVO inkijken; bovendien is het te raadplegen op de website van het CVO. Op uitdrukkelijke vraag ontvang je een papieren kopie van het centrumreglement.

 

2 Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs?

De missie van ons CVO vind je uitgebreid op onze website:
www.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs (zie bij: missie)

 

3 Wie is wie?

3.1  Het centrumbestuur

Het centrumbestuur is de eigenlijke organisator van het Centrum voor Volwassenenonderwijs en stippelt het beleid uit. Daarnaast zorgt het centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie.

De naam en adres van de vzw: VTI Leuven vzw, Dekenstraat 3 te 3000 Leuven.

3.2  De directie

Het directieteam bestaat uit:

 • de directeur: Philippe Houben
 • de pedagogisch directeur: Peter Verluyten
 • de adjunct-directeur: Karolien De Ridder
 • de technisch adviseur-coördinator: Roger Vanden Broeck
 • de SLO-coördinator: Lieve Decuber
 • de technisch adviseur hotel: Paul Christiaens

Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van het CVO en voor de administratie.

3.3  De administratieve medewerkers

 • Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO beheerd. Daar kun je terecht voor formulieren voor betaald educatief verlof, voor informatie over het lessenrooster, over de lokalen en over de bereikbaarheid van de lesgevers, ….
 • We rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt! Op deze manier kan je inschrijving zo vlug mogelijk afgehandeld worden.

 

3.4  De vertrouwenspersoon

Met een probleem kun je steeds bij je leraar(s) of een administratieve medewerker terecht. Vertrouwelijke problemen bespreek je best met een vertrouwenspersoon.
Hiervoor duidt de directie onder zijn personeelsleden één of meerdere vertrouwenspersonen aan.
De vertrouwenspersonen voor ons centrum zijn: Anne Devadder en Pieter Tweepenninckx.

Ze zijn respectievelijk bereikbaar via de volgende e-mailadressen: vspw.annedevadder@gmail.com en pieter.tweepenninckx@vti-leuven.be

Voor klachten i.v.m. de evaluaties: zie punt 6 Evaluatiereglement: De Ombudsdienst. In ons CVO is Peter Verluyten de ombudsman. Je kan hem bereiken via peter.verluyten@vti-leuven.be

 

 

4 Hoe schrijf ik in?

4.1  Inschrijven in het volwassenenonderwijs

Je bent pas geldig ingeschreven als

 • je tijdig bent ingeschreven op één van onze secretariaten,
 • je het inschrijvingsgeld hebt betaald of de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend,
 • je je akkoord verklaard hebt met ons centrumreglement,
 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en diploma’s hebt afgegeven,
 • je de Belgische nationaliteit hebt of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf,
  • je tijdig bent ingeschreven en je kan inschrijven tot op de dag van het registratiemoment (de dag waarop 1/3 van de lestijden is verstreken). Nadien kan de directeur je inschrijving weigeren.

Cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanbieden. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen (zie rubriek ‘Wat als de cursus volzet is?).

Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden.

Bij elke inschrijving vragen wij naar:

 • een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt,
 • de getuigschriften, attesten en diploma’s die je vroeger hebt behaald,
 • attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld,
 • eventueel een aanvraag tot vrijstelling,
  • eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof.

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren.

Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leer- en ErvaringsDatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit te allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen.
 

4.2  Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen?

Je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld werd betaald. Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op één van onze secretariaten. Om praktische redenen kan je niet via de telefoon inschrijven noch via mail.

Hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen, vind je in bijlage van het centrumreglement en op onze website.

Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,50 euro per lestijd. 


Je betaalt:

 • maximum € 300 inschrijvingsgeld voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 september t.e.m. 31 december.
 • maximum € 300 inschrijvingsgeld voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 januari t.e.m. 31 augustus.

Dit maximumbedrag geldt voor elke opleiding afzonderlijk en voor elk centrum apart. Je kunt dit niet in rekening brengen in een ander CVO.

Je moet zelf kunnen aantonen dat je het plafond voor het schooljaar en de opleiding hebt bereikt. We zullen je daarom bij je inschrijving altijd een betalingsbewijs overhandigen zodat je zelf aantonen dat je het plafond hebt bereikt. 

Het inschrijvingsgeld omvat NIET de onkosten voor allerlei cursusmateriaal zoals handboeken en kopieën. Voor bepaalde opleidingen kan een bijdrage gevraagd worden voor de grondstoffen die je in de lessen verbruikt. Bij je inschrijving wordt een raming van deze kosten gegeven.
 

4.3  Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen?

Ja, dat kan in de volgende situaties:

 • Je bent ingeschreven in een opleiding in het studiegebied Algemene vorming;
 • Je geniet op het moment van de inschrijving materiële hulp volgens de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
 • Je verwerft op het moment van de inschrijving een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, of je bent ten laste van iemand in deze categorieën;
 • Je verblijft op het moment van de inschrijving als gedetineerde in een van de Belgische strafinrichtingen;
 • Je hebt een inburgeringscontract ondertekend (en volgt dus een inburgeringstraject) of hebt al een inburgeringsattest of EVC-attest behaald en wil een een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1, Nederlands tweede taal richtgraad 2 en Latijns schrift volgen;
 • Je hebt op het moment van de inschrijving nog niet voldaan aan de voltijdse leerplicht;
 • Je verwerft op het moment van de inschrijving een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de VDAB erkend traject naar Werk;
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende en hebt op het moment van de inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering verworven;

Opgelet! Om rechtsgeldig te zijn als bewijsstuk mag een attest van het OCMW bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand.

Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een  verklaring op eer die jullie allebei ondertekenen.
 

4.4  Kan ik gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik slechts 0,60 euro per lestijd te betalen?

Ja, want het tarief van 0,60 Euro per lestijd geldt standaard voor een cursus Nederlands tweede taal (NT2).

 

4.5  Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar 0,30 euro per lestijd betalen?

Ja, want het tarief van 0,30 Euro per lestijd is van toepassing in de volgende situaties:

 • Je verwerft een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere opleidingen dan die uit de studiegebieden Algemene vorming, de opleiding Ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting, NT2 opleiding NT2 richtgraad 1 en 2 als inburgeraar, NT2 als cursist secundair onderwijs (zie punt 4.3); of je bent ten laste van iemand in deze categorieën;
 • Je bent in het bezit van één van de volgende attesten of je bent ten laste van iemand in deze categorieën:
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen;
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten.
 • Je hebt gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding  uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd gedurende ten minste 120 lestijden voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar.

Als je ten laste bent van iemand verwachten we zowel een attest waaruit blijkt dat die persoon tot één van de bewuste categorieën behoort, als een verklaring op eer die jullie allebei ondertekenen.
 

4.6  Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren?

Stel je bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) bij het secretariaat. Je kan dan de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen:

 • het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je tenminste één week vóór de start van de opleiding annuleert;
 • het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef;
 • het gehele bedrag, verminderd met € 12,50 administratiekosten: bij annulering tussen één week vóór de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan;
 • enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal: bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald.
  • na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald.

Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na de annuleringsdatum.
 

4.7  Wat als de cursus volzet is?

Als de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving.

 

4.8  Kan mijn inschrijving geweigerd worden?

Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, kan de directeur de inschrijving enkel weigeren:

 • indien de veiligheid in het gedrang komt;
 • als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen;
  • als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO definitief werd uitgesloten. Zo’n strenge maatregel is heel uitzonderlijk en volgt een welbepaalde procedure, die je verder omschreven vindt in punt 7 onder het orde- en tuchtreglement.
    

4.9  Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven?

In zoverre de beroepsprofielen het toelaten, staat ons CVO open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren.

Basisvereisten om de opleiding te kunnen starten worden per opleiding bekeken. De competenties moeten bereikt worden.

Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de opleidingscoördinator.


4.10  Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van hulpmiddelen?

Je kan als volwassene met een handicap gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een CVO te kunnen volgen.

In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen
mogelijk:

 • het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap);
 • de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap);
  • het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met een visuele handicap).

Wil je gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen, neem dan contact op met de directeur.

Het is immers de directeur die hiervoor een aanvraag indient via een volledig ingevuld aanvraagformulier. 
 

4.11  Kan ik het inschrijvingsgeld in schijven betalen?

Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn kan, voor eind oktober/maart, bij de directeur een aanvraag indienen voor gespreide betaling.

Discrete behandeling van de vraag wordt verzekerd.

 

4.12  Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen?

 • Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels gewest

Het CVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent in Vlaanderen of het Brussels gewest betaal je via dit systeem slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml. Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen.

Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen de maand teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden!

De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat.

De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat.

Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB http://www.vdab.be/opleidingscheques. Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren.

 • Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams gewest

De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille.

Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO- portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer van ons CVO is DV.O101239.

Je komt hierover meer te weten via de VDAB http://www.vdab.be/opleidingscheques/bedrijven.shtml.

 

4.13  Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden)

Secundair volwassenenonderwijs

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.

Losstaande modules

Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, m.a.w. iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen.

Vervolgmodules

Hier gaat het over cursussen waarbij je toch al over enige voorkennis moet beschikken om tot de cursus toegelaten te kunnen worden.

Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als:

 • je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan voorleggen (ook van een ander centrum),
 • je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid,
 • de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen (zie rubriek ‘Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding?’).
  • je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je de nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen (zie rubriek ‘Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding?’)

De specifieke toelatingsvoorwaarden voor elke opleiding kan je nalezen op de cursusfiches van de modules. Soms staat er ook vermeld dat we een bepaalde voorkennis sterk aanraden, maar deze is dan niet verplicht.

 

 

Studiegebied Voeding

De cursisten van de module à la carte/keuken en de cursisten zaal die in het restaurant meewerken op donderdagavond, moeten een medisch geschiktheidsattest van goede gezondheid (opgesteld door een arts) kunnen voorleggen om te starten. Er wordt immers gekookt voor derden.

Een nieuwe evaluatie van dit attest is nodig wanneer er een aanleiding is (bv. ziekte) of je zelf de opleiding onderbreekt.
Indien je bij de nieuwe evaluatie ongeschikt wordt verklaard, moet je uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de cursus stopzetten.

Voor de overige cursisten binnen het studiegebied ‘voeding’ geldt dit medisch attest niet als verplichting, omdat deze cursisten het bereide voedsel zelf consumeren.


 

De specifieke lerarenopleiding (SLO)

Als je wil starten met een SLO, moet je een basisdiploma of -studiebewijs behaald hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • diploma secundair onderwijs (je hebt rechtstreeks toegang tot de SLO-opleiding);
 • diploma hoger onderwijs ( je hebt rechtstreeks toegang tot de SLO-opleiding);
 • een studiebewijs dat volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij het ontbreken van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen, die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de specifieke lerarenopleiding;
  • geen diploma secundair onderwijs (je hebt toegang tot de SLO-opleiding maar je volgt eerst het brugprogramma voor de SLO-opleiding)

Toelatingsproef specifieke lerarenopleiding (SLO)

Als je geen diploma secundair onderwijs hebt en je wenst toch onmiddellijk te beginnen met de SLO-opleiding, dan kun je een toelatingsproef afleggen.

Deze proef wordt uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en evalueert je geschiktheid voor de opleiding. Het gaat dus niet over voorkennis maar over de vaardigheden die je nodig hebt in deze hogere opleidingen, zoals logisch denkvermogen. Je kan hier dus eigenlijk niet voor studeren. Je vraagt deze toelatingsproef schriftelijk aan op het secretariaat op het moment van de inschrijving.

De directeur van het centrum oordeelt op basis van deze toelatingsproef of je aan de voorwaarden voldoet. De beslissing van de directeur wordt gemotiveerd opgenomen in je dossier. 
Je moet de lessen blijven volgen tot het bericht van slagen in de toelatingsproef.
Indien je niet voor deze proef zou slagen, krijg je uiteraard je volledige inschrijvingsgeld teruggestort.

 

4.14  Kan ik van lesgroep veranderen?

Bij je inschrijving ontvang je een kalender die onder meer vermeldt:

 • het begin van het schooljaar en/of de start van de module(s);
 • de planning van de lessen;
 • de vakantieperiode(s) en vrije dagen
 • de eventuele stageperiodes
 • de evaluatieperiodes
 • het moment van inhaalexamens
 • de eventuele extra-murosactiviteiten
 • de proclamatie

Het CVO wendt de onderwijstijd zo effectief mogelijk aan.

Als je wenst te wisselen van lesgroep dan neem je zo vlug mogelijk contact op met het secretariaat. Hou er rekening mee dat deze verandering van lesgroep in zeer veel gevallen niet zal toegestaan worden, omdat de groepen al volzet zijn.

Bij lesverplaatsingen of inhaallessen zal het CVO je zo vlug mogelijk het tijdstip melden.

 

4.15  Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van opleidingen?
(EVC en EVK)

4.15.1   Algemene informatie

Heb je al een pak praktijkervaring in je huidige of vroegere job? Heb je een tijdje in het buitenland verbleven en daar een paar taalcursussen gevolgd en kan je dit niet bewijzen? Of heb je al een aantal onderdelen van de opleiding in een ander centrum gevolgd?

Geen nood! Ons CVO houdt rekening hiermee en in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke kan een aangepast traject uitgewerkt worden dat leidt tot een verkorting van de studieduur. Deze procedure heet EVC/EVK:


 • EVC = Eerder Verworven Competentie
  • EVK = Eerder Verworven Kwalificatie

Met wat je vroeger hebt geleerd (EVK) of elders door ervaring hebt verworven (EVC), kan je de duur van je leertraject aanzienlijk verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma.

Heb je vragen hierover of weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor verkorting van de studietijd dan staan de opleidingsverantwoordelijken steeds klaar om het dossier met jou te bekijken.

4.15.2   EVK of Eerder Verworven Kwalificaties

EVK staat voor eerder verworven kwalificaties.
In de EVK-procedure kijken we naar diploma’s, attesten, certificaten, creditbewijzen,… die je al behaald hebt. We gaan na of deze aan het niveau en de inhoud van de gekozen opleiding beantwoorden, waardoor je eventueel vrijstellingen in het leertraject kan krijgen.

 

Volgende studiebewijzen komen in aanmerking:

 • een creditbewijs uit een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, d.i. een hogeschool of universiteit,
 • een attest uit een andere opleiding gevolgd aan een CVO,
  • een studiebewijs uit het buitenland (indien officieel gelijkgesteld).

Deze studiebewijzen moeten relevant zijn, m.a.w. het studiebewijs moet voldoende de inhouden dekken van de module(s) waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.

Een attest van deelname aan een opleiding of vorming voldoet niet voor deze procedure. Deze procedure is enkel van toepassing als een examen werd afgelegd en hiervan een studiebewijs kan voorgelegd worden. Een attest van deelname valt onder de procedure EVC of Eerder Verworven Competenties.

Procedure

Je vult een aanvraagformulier (te verkrijgen op het secretariaat) in en voegt de nodige bewijsstukken toe aan het aanvraagformulier:

 • kopies van behaalde attesten, diploma’s en diplomasupplementen;
 • lessentabellen van opleidingen die je gevolgd hebt;
 • attesten van andere opleidingen;

De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van dit dossier ligt volledig bij jou.

 1. Je bezorgt het hele dossier gebundeld aan het secretariaat.
 2. De opleidingscoördinator volgt het dossier op en voegt een gemotiveerd advies toe aan het dossier.
 3. De uiteindelijke bevoegdheid ligt bij de directeur die een gemotiveerde beslissing neemt op basis van het dossier.
 4. De beslissing wordt schriftelijk of via mail gecommuniceerd voor het einde van de inschrijvingstermijn en het dossier wordt aan je persoonlijk cursistendossier toegevoegd.

De vrijstelling gaat pas in nadat je het officiële bericht hebt ontvangen. Tot die tijd dien je de lessen te blijven volgen. Bij vrijstelling krijg je uiteraard het teveel betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

4.15.3   EVC of Eerder Verworven Competenties (http://www.evcvlaanderen.be)

Competenties zijn een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes dat iemand beheerst en nodig heeft om een taak of opdracht te vervullen. Wie veilig op straat wil fietsen, moet het verkeersreglement kennen, vaardig zijn met de fiets en rekening houden met andere weggebruikers. De drie elementen samen - kennis, vaardigheid en attitude - vormen de competentie ‘veilig op straat fietsen’.

 

Verworven competenties

Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop je leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt belang. Je kan competenties zowel op het werk als thuis, in een schoolse context of tijdens vrijetijdsactiviteiten verwerven.

Toch kan je ook dan vrijstelling vragen via de EVC-procedure waardoor je de studietijd kan verkorten.

Voorbeelden

 • Je kan een ruime relevante werkervaring aantonen.
  • Je beheerst een vreemde taal, bijv. omdat je die thuis spreekt of omdat je een stage in het buitenland hebt gelopen.

Procedure

 1. Bij de inschrijving geef je aan dat je al voorkennis en/of beroepservaring hebt. Via gerichte vragen over je werkervaring, eerdere opleidingen, vormingen … en via een toelichting bij de inhoud van de opleiding krijgen we vlug een eerste indicatie of je mogelijk in aanmerking komt.
  1. Het secretariaat kan dan een afspraak regelen met de opleidingsverantwoordelijke. Deze bespreekt met jou heel grondig de inhoud van de opleiding en peilt in het gesprek verder naar je voorkennis, beroepservaring. Hij is best geplaatst om je te adviseren over je leertraject en mogelijke vrijstellingen. Hij adviseert je ook over de documenten die je dient te verzamelen en hoe je best te werk gaat.
  2. Je hebt beslist om een EVC-dossier samen te stellen. Hiervoor vraag je een vrijstellingsformulier aan op het secretariaat. Je dient een aantal documenten toe te voegen:
 • officiële attesten van werkgevers,
 • attesten van gevolgde opleidingen,
 • andere bewijzen, …

Vrijstellingen op basis van beroepservaring kan je aanvragen op basis van tenminste 1 jaar relevante werkervaring. Je dossier bevat dan minimum de volgende elementen:

 • een uitgebreide CV met
  • een korte voorstelling van jezelf, 

  • een overzicht van gevolgde opleidingen, met alle bijscholingen of opleidingen
in functie van je werkervaring, 

  • een overzicht van je volledige beroepscarrière.
  • een duidelijke functieomschrijving met de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de beroepssituatie, ondertekend door de werkgever,
  • een lijst van de modules waarvoor je een vrijstelling vraagt.

Als cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante bewijzen te verzamelen en te selecteren.

 1. Je geeft alles netjes gebundeld af op het secretariaat.
 2. De opleidingscoördinator volgt het dossier op en voegt een gemotiveerd advies toe aan het dossier op basis van een aantal criteria:
 • de aard, het niveau, de duur en inhoud van de gevolgde opleidingen,
 • de behaalde resultaten,
 • de aard, duur en inhoud van de beroepservaring,
 • de verantwoordelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep,
 • de relevantie van al je ervaring voor de opleiding waarvoor je wil inschrijven.

Ze gaan ook na of de opgedane ervaring voldoende recent is.

 1. De uiteindelijke bevoegdheid ligt bij de directeur die een gemotiveerde beslissing neemt op basis van het dossier.
  1. De beslissing wordt schriftelijk of via mail gecommuniceerd voor het einde van de inschrijvingstermijn en het dossier wordt aan je persoonlijk cursistendossier toegevoegd.

De vrijstelling gaat pas in nadat je het officiële bericht hebt ontvangen. Tot die tijd dien je de lessen te blijven volgen. Bij vrijstelling krijg je uiteraard het teveel betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

4.15.4   Een vrijstellingsproef afleggen

Als het ingediende EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken, kan je een vrijstellingsproef afleggen. We gaan dan testen of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt. 
De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge test.

 • Je neemt contact met de betrokken coördinator van de opleiding.
 • De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegd leraar afgenomen. Op basis van deze proef geeft de leraar (eventueel in samenspraak met de opleidingscoördinator) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Op basis van deze adviezen en bijgevoegde proef beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
  • Je wordt schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing die in je persoonlijk cursistendossier wordt opgenomen. We maken een attest op dat bewijst dat je in het vrijstellingsexamen bent geslaagd en dat je bij je portfolio van studiebewijzen kan voegen.

De beslissing van de directeur is definitief. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden.

 

 

5  Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

5.1  Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen?

Regelmatig in de les aanwezig zijn, verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door de leraar genoteerd op een officiële aanwezigheidslijst. Het is belangrijk om afwezigheden te verantwoorden aan de hand van attesten van dokter of werkgever, onder meer in functie van betaald educatief verlof, inburgeringstraject,…. Wij verwachten dan ook van jou dat je maximaal deelneemt aan de opleiding en dus alle lessen ook daadwerkelijk volgt. De deelname aan evaluaties kan geweigerd worden op grond van langdurige of veelvuldige niet gemotiveerde afwezigheden. Je vorderingen kunnen dan immers niet worden beoordeeld. Maar soms zijn er omstandigheden die je kunnen verhinderen om aanwezig te zijn.
In principe vragen we om elke afwezigheid met een bewijsstuk te staven.

Een doktersattest moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven.

Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd:

 • wanneer je terug naar de lessen komt,
  • door het attest onmiddellijk op het secretariaat te bezorgen als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende lesdagen betreft.

Een medisch attest is pas rechtsgeldig als het:

 • uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo,
 • duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is,
 • de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker,
 • aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen,
 • de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met de vermelding van voor- of namiddag, avond.

We aanvaarden ook andere omstandigheden als gewettigde afwezigheid:

 • om te gaan werken,
 • wegens staking,
 • wegens uitzonderlijke weersomstandigheden,
 • om een familieraad bij te wonen,
 • om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jezelf,
 • als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is,
 • om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding,
 • als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming,
  • om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging.

Zo’n afwezigheid moet je wel bewijzen door een officieel document (met de vermelding van de reden van de afwezigheid) op het secretariaat af te geven. Bij herhaalde ongewettigde afwezigheden kan je uit de aanwezigheidslijsten geschrapt worden. Zorg dat het nooit zover komt en meld ons schriftelijk je afwezigheden, ook diegene die voorspelbaar zijn (bv. werk, e.d.). 

De directie neemt geen verantwoordelijkheid bij het vroeger verlaten van de lessen!

5.2   Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is?

Als het zou voorvallen dat een leerkracht bv. door ziekte afwezig is, doen de medewerkers van het secretariaat hun uiterste best om je te verwittigen. Het is dan ook belangrijk om bij je inschrijving je gsm-nummer en mailadres op te geven zodat we je vlot een kort sms’je of mailbericht kunnen sturen. Indien je leerkracht niet binnen de 15 minuten komt opdagen, gelieve dan het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen.

5.3   Wat moet ik doen als ik in de loop van de cursus van groep wil veranderen?

Als je na de start van je cursus toch nog van lesmoment of groep zou willen veranderen, kan dit enkel nadat je dit meldt aan het secretariaat! De opleidingsverantwoordelijke zal uiteindelijk beslissen of dit al of niet kan.

5.4   Hoe kan ik documenten laten invullen?

Documenten die door het CVO moeten worden opgesteld of ingevuld, kan je aan het secretariaat afgeven. Indien mogelijk vullen we ze onmiddellijk in. In andere gevallen kan je de documenten op een later tijdstip afhalen.

Kinderbijslag

Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen. Dit formulier kan gedownload worden via http://www.rkw.be/Nl/Documentation/Forms/_documents/P7_2007-N.pdf

Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven. Dit teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake kinderbijslag.

Dit betekent:

 • voor het secundair volwassenenonderwijs per maand gemiddeld 17 uren per week les volgen/praktijk doen;
  • voor het hoger beroepsonderwijs of SLO per maand gemiddeld 13 uren per week les volgen/praktijk doen.

Meer info over kinderbijslag kan je vinden op http://www.rkw.be/NL/index.php

Vrijstelling RVA

De RVA kan vrijstelling geven aan uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden voor studies in het volwassenenonderwijs.

Om de vrijstelling te bekomen dien je de nodige documenten te laten invullen op het secretariaat en ingevuld terug te bezorgen bij de uitbetalingsinstelling. De directeur van het plaatselijk RVA-kantoor moet deze aanvraag goedkeuren. In afwachting dien je te blijven voldoen aan de verwachtingen vooropgesteld aan een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze.

Als je meerdere jaren een opleiding volgt, moet de aanvraag jaarlijks hernieuwd worden.

Als je hiervoor in aanmerking komt engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven, dit om te voldoen aan de wettelijke bepalingen.
 

5.5  Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof?

Veel opleidingen in ons CVO geven recht op Betaald Educatief Verlof.
Als je hiervan gebruik wil maken, meld je dit bij je inschrijving. De verantwoordelijke medewerker van het secretariaat maakt een aanvraagformulier op, dat jij dan zo vlug mogelijk aan je werkgever bezorgt. Deze documenten worden niet opgestuurd. De reglementering voor het Betaald Educatief Verlof schrijft voor dat de getuigschriften van nauwgezetheid afgeleverd worden per periode van drie maanden. Je mag per periode niet meer dan 10% van de lestijd onwettig afwezig zijn of je verliest het recht op Betaald Educatief Verlof voor 6 maanden. Voor meer informatie over educatief verlof kan je terecht op de website van de overheid http://www.werk.belgie.be. Zie ook het punt 11 over Betaald Educatief Verlof.
 

5.6  Pauzes en lesonderbrekingen

Tijdens de pauze(s) kan je terecht in de cafetaria, waar je eventueel iets kan drinken (of eten). In alle andere lokalen is eten en drinken verboden. Gelieve het tijdstip van de pauze(s) te respecteren.
 

5.7  Netheid, veiligheid en gezondheid in ons CVO

Het centrum staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de cursisten en het personeel:

 • samen met jullie willen wij de klassen en de gebouwen netjes houden. We vragen dan ook uitdrukkelijk je medewerking:
 • in de klaslokalen zijn geen voedsel of dranken toegelaten,
 • laat nergens resten van welke aard dan ook (bv. eten, lege flesjes, papieren,...) rondslingeren,
 • laat de klassen netjes achter: het bord schoongeveegd, stoelen onder de tafels, geen afval op de vloer,...
 • lege drankblikjes horen thuis in de speciaal daarvoor bestemde vuilnisbakken.
 • in het kader van de veiligheid treft het centrum maatregelen inzake brandpreventie, evacuatie, brandbestrijding en EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze maatregelen naleeft en dat je je mee inzet om de veiligheid in het CVO te bevorderen. Defecten, beschadigingen en storingen worden best gemeld aan de leerkracht of het secretariaat.
 • in geval van brand of een andere noodsituatie moeten de lokalen zo snel mogelijk kunnen worden ontruimd. Bij brandalarm ben je verplicht de lokalen onmiddellijk te verlaten en je naar het verzamelpunt op de speelplaats te begeven. Je dient de instructies van het personeel stipt op te volgen..
 • de specifieke reglementen voor computerklassen, laboratoria, werkplaatsen, ... hangen in deze lokalen uit. Respecteer deze richtlijnen! Ze worden trouwens bij het begin van de cursus toegelicht.
 • draag altijd de voorgeschreven werkkledij, gebruik steeds de persoonlijke beschermingsmiddelen en volg ook nauwgezet de instructiekaarten bij machines, installaties of apparatuur.
 • werk steeds zorgvuldig en met aandacht én respecteer de richtlijnen van je leraar.
 • apparatuur, machines en materieel blijven in het lokaal waar ze thuishoren. Je kan ze enkel gebruiken als je de werking ervan kent én na een oordeelkundige keuze ervan. Behandel ze met de nodige zorg. Beschadigingen meld je best onmiddellijk. Je bent verantwoordelijk voor de netheid ervan. De bijbehorende handleiding(en) en databoeken blijven op hun plaats.
 • buiten de lestijden kan je enkel toegang tot bepaalde lokalen krijgen, als je cursist bent van de desbetreffende opleiding.
  • het CVO kan gebruik maken van bewakingscamera’s om vernielingen te vermijden. De plaatsen die onder camerabewaking staan, worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Als je gefilmd wordt heb je het recht om de beelden te bekijken.
    

5.8  Mag ik roken in het CVO?

Alle domeinen van alle vestigingsplaatsen zijn rookvrij. Roken is niet toegelaten, noch in de gebouwen, noch op de speelplaats. Gelieve te roken aan de schoolpoort.

Inbreuken tegen het gevoerde rookbeleid worden als volgt gesanctioneerd:

 • bij een eerste inbreuk: een mondelinge vermaning door de directeur;
 • bij een tweede inbreuk: een schriftelijke vermaning door de directeur;
 • indien er al een schriftelijke vermaning is geweest kan bij een volgende inbreuk in hetzelfde schooljaar, gesanctioneerd worden met een tuchtstraf, zoals bedoeld in rubriek 2 van het Orde- en Tuchtreglement. Eventueel kan voorafgaandelijk nog een ultieme schriftelijke verwittiging van de directeur;
  • indien er al een ultieme schriftelijke verwittiging is geweest dan wordt een volgende inbreuk in hetzelfde schooljaar gesanctioneerd met een tuchtstraf, zoals bedoeld in rubriek 2 van het Orde- en Tuchtreglement.

De sancties en de ultieme schriftelijke verwittiging dienen door betrokkene te worden geviseerd. Bij weigering stelt de directeur hiervan een proces-verbaal van weigering op.

Bij een definitieve uitsluiting kan betrokkene via een aangetekend schrijven een bezwaar indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie. Het beroep verloopt volgens de procedure, zoals beschreven in rubriek 3 van het Orde- en Tuchtreglement.

Op het einde van het schooljaar worden de sancties doorgehaald.
 

5.9   Waar kan ik parkeren in de buurt van het CVO?

In de omgeving van het centrum kan je parkeren. Om het aangenaam te houden voor de vele buurtbewoners vragen we uitdrukkelijk om je wagen altijd reglementair te parkeren, en zeker alle doorgangen en toegangswegen vrij te laten.
 

5.10  Mag ik mijn GSM aan laten staan tijdens de les?

GSM-gebruik tijdens de lessen moet strikt beperkt worden tot noodoproepen en uitzonderlijke situaties. Deze worden altijd in het begin van de les aan de leerkracht gemeld.
 

5.11  Diefstal en verlies van persoonlijke eigendom

Om diefstal en beschadiging te voorkomen mag je je persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achterlaten in gangen of lokalen.
Als je (on)opzettelijk materiaal beschadigt of ontvreemdt, zal je hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Het centrum kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij diefstal van persoonlijke eigendom.
 

5.12  Auteursrechten

 • De auteursrechten op boeken en software moeten strikt worden gerespecteerd. Het kopiëren of wijzigen van software of cursusmateriaal is verboden alsook het gebruik van onbekende of gekopieerde software op onze apparatuur is verboden. Het downloaden in de les kan enkel in het kader van het lesonderwerp en na toestemming van de leraar.
 • Het fotokopiëren van beschermde werken voor eigen rekening is verboden.
  • Werken van cursisten kunnen worden gebruikt voor publiciteit voor het centrum.
    

5.13  Openleercentrum

In het openleercentrum krijg je volgens vooraf gemaakte afspraken met de lesgevers de gelegenheid om al dan niet onder begeleiding zelfstandig te leren. Het CVO verwacht dat je de nodige verantwoordelijkheidszin hebt om op een gepaste wijze gebruik te maken van de aangereikte uitrustingen en leermiddelen.

Het CVO behoudt zich het recht voor het gebruik van het internet te registreren en bij ongepast gebruik beperkingen op te leggen.
 

5.14   Alcohol- en drugsverbod

Alcoholische dranken zijn niet toegelaten tijdens de lessen, uitgezonderd als onderdeel van de lessen koken, wijnkenner en bierkenner. Drugs zijn totaal verboden.
 

5.15   Privacy

Het centrum verwerkt alle persoonsgegevens conform de privacywetgeving (zie ook punt 12 over Welke informatie wordt er over mij bewaard in het CVO?). Onderwijspersoneel mag vertrouwelijke informatie van cursisten enkel delen met collega’s van dezelfde opleiding en de directeur. Noch beeld- noch geluidsopnames in het centrum zijn toegelaten zonder uitdrukkelijke toestemming van het personeelslid en/of cursisten. Extra informatie vind je ook in onze privacyverklaring.
 

5.16  Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag

Wanneer het personeel pesterijen opmerkt, zal het onmiddellijk optreden en wordt het orde- en tuchtreglement toegepast.

Indien je zelf wordt gepest of het slachtoffer bent van geweld of ongewild seksueel gedrag, dan kan je je wenden tot de vertrouwenspersoon van het CVO om samen naar een oplossing te zoeken.

Ook kan je anoniem terecht bij ISW LIMITS vzw, Diestsesteenweg 52 bus 0201, 3010 Kessel-Lo. Dit Steunpunt grensoverschrijdend gedrag heeft als belangrijkste taak iedereen die in het onderwijsgebeuren betrokken is, telefonisch informatie en advies te verschaffen. Het steunpunt is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10 uur tot 17 uur op het nummer
016 20 85 96 of per e-mail: info@limits.be. (website: www.limits.be).
 

5.17   Ben ik verzekerd in het CVO?

Alle leerkrachten en cursisten zijn verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval op het centrum of op de weg naar of van het centrum. De verzekering dekt ongevallen die zich voordoen binnen de gebouwen waar we cursussen inrichten, tijdens uitstappen georganiseerd door het CVO en eventueel op de weg van huis naar het centrum en omgekeerd, op voorwaarde dat de kortste weg wordt gevolgd en binnen het normaal tijdsgebruik, conform de reglementering ter zake. Onder kortste weg van en naar school wordt verstaan: het normale traject dat de verzekerde dient af te leggen om zich van zijn woonplaats naar de omschreven instelling te begeven of naar elke andere plaats waar de verschillende activiteiten van het schoolleven plaatsvinden, en omgekeerd.

Ieder ongeval moet onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag op het secretariaat worden gemeld, bij voorkeur samen met namen van getuigen en verantwoordelijken van het ongeval.

De nodige formulieren kan je afhalen op het secretariaat.
 

 

6  Evaluatiereglement

Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen waaraan je je dient te houden, maar ook je rechten. Een evaluatiereglement wordt opgesteld om het samenleven en studeren in optimale sfeer te laten verlopen.

Het voorwerp van de evaluaties zijn de leerplandoelstellingen die voorkomen in de goedgekeurde leerplannen. Indien er (nog) geen leerplannen zijn, gebeurt de evaluatie aan de hand van de basiscompetenties, zoals die zijn opgenomen in het opleidingsprofiel van de opleiding.
 

6.1   Wanneer wordt er een examen georganiseerd?

We organiseren ten minste op het einde van elke module een evaluatie, of we passen het systeem van gespreide evaluatie toe.
De directeur bepaalt jaarlijks de exacte data van de evaluatieperiodes.
 

6.2   Hoe wordt het examen georganiseerd?

De directeur bepaalt in overleg met de betrokken lesgevers en rekening houdend met de te beoordelen competenties, de vorm van de evaluatie: mondeling en/of schriftelijk, afsluitende evaluatie, gespreide evaluatie en/of permanente evaluatie.

Een afsluitende evaluatie is de beoordeling van het niveau van de cursist op het einde van een opleiding of van een opleidingsonderdeel door een momentopname waarbij alle competenties getoetst worden.

Gespreide evaluatie is het resultaat van de regelmatige beoordeling van de studieprestaties op verschillende tijdstippen tijdens de opleidingsperiode. De evaluatie gebeurt aan de hand van meerdere observaties en/of toetsen.

Permanente evaluatie is het resultaat van de continue beoordeling van de progressie van de cursist tijdens de opleiding. Competenties worden permanent getoetst in praktische oefeningen en toepassingen; de evaluatie gebeurt aan de hand van constante observaties en/of toetsen.

De lesgever informeert welke evaluatievormen gebruikt worden voor de opleiding van je keuze. Het examen kan een schriftelijk en een mondeling gedeelte omvatten.

De beoordelingscriteria worden afgeleid uit de doelstellingen en leerinhouden van de leerplannen, desgevallend de basiscompetenties, zoals die opgenomen zijn in het opleidingsprofiel van de opleiding.
 

6.3   Kan iedere cursist deelnemen aan het examen?

Om aan een evaluatie te mogen deelnemen, moet je als cursist:

 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden conform het decreet van het volwassenenonderwijs (zie rubriek Inschrijven),
 • geregeld de lessen gevolgd hebben,
 • het inschrijvingsgeld betaald hebben of hiervan volledig of gedeeltelijk vrijgesteld zijn,
 • voldoen aan de door het studieprogramma opgelegde verplichtingen in verband met de vereiste stages, practica, labo, seminaries en eindwerk of projectwerk,
  • je aanbieden op de evaluatiedag zoals vastgelegd in het examen- en evaluatierooster.

De directeur kan je het recht ontzeggen om deel te nemen aan de evaluaties op grond van langdurige of veelvuldige afwezigheden. De vorderingen van afwezige cursisten kunnen immers niet worden beoordeeld.
 

6.4   Wat als ik afwezig ben op examens of evaluaties?

Als je tijdens de evaluatieperiode gewettigd afwezig bent of verhinderd bent wegens overmacht, dan wordt dat uiterlijk dezelfde dag gemeld aan de directeur of zijn/haar afgevaardigde. De directeur kan beslissen om de evaluatie te verplaatsen als de afwezigheid gestaafd wordt door een bewijsstuk. De bewijsstukken moeten uiterlijk de 3de dag na de evaluatie bij het CVO zijn ingediend.
Tegen de beslissing van de directeur kan geen beroep worden aangetekend.

Wie zonder verwittigen afwezig blijft, wordt afgewezen.
 

6.5  Kan ik het examen inhalen?

De directeur kan jou toestaan binnen dezelfde evaluatieperiode een evaluatie af te leggen op een ander tijdstip dan vastgesteld in de evaluatieregeling.

Indien je meent recht te hebben op een inhaalevaluatie, dien je dit aan te vragen bij de directie. Inhaalevaluaties worden steeds binnen de betreffende evaluatieperiode, in het centrum en na overleg tussen de directeur, de ombudsdienst en de betrokken lesgever georganiseerd.

Inhaalevaluaties worden enkel toegestaan indien je een geldige reden hebt voor je afwezigheid op een evaluatie.

Een geldige afwezigheid houdt echter niet automatisch het recht op een inhaalevaluatie in. 
De directeur oordeelt, eventueel in overleg met de ombudsdienst, vóór de beraadslaging van de betreffende evaluatieperiode over een mogelijke verplaatsing van de evaluatie. Hij treft dan in overleg met de betrokken lesgever een nieuwe regeling die aan jou wordt meegedeeld.
 

6.6  De evaluatiecommissie

Samenstelling en bevoegdheid

De evaluatiecommissie van een cursus bestaat uit volgende stemgerechtigde leden met elk één stem:

 • de directeur (voorzitter) of zijn afgevaardigde,
  • de leden van het onderwijzend personeel, belast met de onderwijs- en andere studieactiviteiten van de cursist.

De directeur kan andere leden tot de deliberatie toelaten. Zij zijn niet stemgerechtigd. Bv.

 • de secretaris van de evaluatiecommissie,
 • de ombudsman of –vrouw,
 • de trajectbegeleider of opleidingscoördinator,
  • externe commissieleden en hun voorzitter.

De voorzitter stemt onmiddellijk mee en bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De directeur regelt de werking van het evaluatiesecretariaat en wijst de secretaris aan.

De stemgerechtigde leden van de evaluatiecommissie hebben de plicht de beraadslaging bij te wonen. Enkel in geval van overmacht kan hiervan afgeweken worden. 
Om geldig te beraadslagen moet tenminste de helft van de stemgerechtigde leden van de evaluatiecommissie aanwezig zijn. Een lid van de evaluatiecommissie kan niet deelnemen aan de beraadslaging van de evaluatiecommissie voor de evaluatie van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad.

De beraadslaging van de evaluatiecommissie is geheim. De leden zijn dus tot geheimhouding over de beraadslaging en de stemming verplicht.

De evaluatiecommissie is ook bevoegd voor alles wat niet expliciet inzake evaluatie in dit reglement vermeld staat.

Beslissing van de evaluatiecommissie

De beslissing van de evaluatiecommissie gaat over de leerstof van de volledige organisatieperiode en over de module waarvoor de cursist ingeschreven is.

Niveau secundair volwassenenonderwijs

Een cursist die 50% voor de module behaalt, is geslaagd.
De evaluatiecommissie verklaart een cursist geslaagd of niet-geslaagd.

De commissie kan beslissen om een bijkomende proef toe te staan en kan de modaliteiten hiervan bepalen.

 

Specifieke lerarenopleiding

In de eerste evaluatieperiode verklaart de evaluatiecommissie een cursist geslaagd of niet-geslaagd. Een cursist die 50 % voor de volledige module behaalt en ook 50 % voor elk afzonderlijk onderdeel van de leerstof, is geslaagd.


Een niet-geslaagde cursist wordt uitgesteld of afgewezen.

Een afgewezen cursist wordt niet toegelaten tot de tweede evaluatieperiode. 


Een cursist wordt afgewezen:

 • indien hij/zij niet op de evaluatiedag is komen tekenen,
 • bij een onvoldoende voor stages, practica of onderwijsactiviteiten (met bv. langdurige projecten) die gedurende de organisatieperiode gespreid geëvalueerd werden en waarvoor een nieuwe beoordeling onmogelijk is,
  • indien fraude tijdens een evaluatie bewezen wordt geacht.

In de tweede evaluatieperiode verklaart de evaluatiecommissie een cursist geslaagd of niet-geslaagd onder dezelfde voorwaarden als in de eerste evaluatieperiode.

Een cursist die tijdens een evaluatieperiode voor één of meerdere evaluaties/evaluatieonderdelen ongewettigd afwezig was, wordt als niet geslaagd beschouwd. 

Bekendmaking van de resultaten

De beslissing van de evaluatiecommissie wordt ten laatste 3 weken na de beraadslaging meegedeeld. Individuele, gedetailleerde resultaten worden vanaf dat ogenblik ter beschikking gesteld.
 

6.7  Wat als ik betrapt word op fraude?

Wie tijdens een evaluatie betrapt wordt op bedrog, wordt gehoord door de directeur, in aanwezigheid van de toezichthouder. Indien de fraude bewezen wordt geacht door de directeur, krijgt de cursist voor de desbetreffende evaluatie een nul toegewezen.

De evaluatiecommissie beslist of aan de betrokken cursist de kans geboden zal worden deze evaluatie over te doen in dezelfde evaluatieperiode.

Bij bewezen fraude tijdens het overdoen van een evaluatie in dezelfde evaluatieperiode wordt de betrokken cursist verder als afgewezen beschouwd.
 

6.8  Welke rechten heb ik bij evaluatie?

Als cursist heb je het recht je eigen kopij van de afgelegde toetsen, proeven en evaluaties in te kijken, na afspraak met de vakleerkracht.
Je mag ook altijd je cursistendossier met alle relevante informatie inzien. Dit recht vervalt echter als het beroepsgeheim dit niet toelaat of als er zeer ernstige tegenaanwijzingen bestaan.

Voor bemiddeling bij een probleem kan je een beroep doen op de ombudsdienst van het CVO. In CVO VTI Leuven is Peter Verluyten de ombudsman. Je kan hem bereiken via
peter.verluyten@vti-leuven.be (zie ook rubriek Ombudsdienst).
 

6.9  Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing van de evaluatiecommissie?

Onderzoek van een klacht i.v.m. evaluatie

Als je tijdens of onmiddellijk na een evaluatie meent dat er onregelmatigheden zijn gebeurd (vb. buiten de leerstof ondervraagd, onheus behandeld, …), dan kan je tot drie werkdagen na de evaluatie klacht indienen bij de ombudsdienst. 
De voorzitter van de evaluatiecommissie of zijn/haar afgevaardigde stelt een onderzoek in en kan beslissen de evaluatie of een deel van de evaluatie te laten overdoen. 
Deze procedure moet binnen drie werkdagen na indiening van de klacht afgehandeld zijn.

Bezwaar

De beslissing die een evaluatiecommissie neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de cursist.

Als je de beslissing van de evaluatiecommissie niet kan aanvaarden, kan je ten laatste op de derde werkdag na de bekendmaking van de beslissing je bezwaren bekend maken. Dit kan via een persoonlijk onderhoud met de voorzitter van de evaluatiecommissie of zijn/haar afgevaardigde. 
Deze aanvraag kan zowel schriftelijk als mondeling - zelfs telefonisch - worden gedaan.

Tijdens dit onderhoud kan je inzage krijgen in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing.

Er zijn drie mogelijkheden:

 • je bent ervan overtuigd dat de evaluatiecommissie de juiste beslissing heeft genomen en dan is de betwisting van de baan. De betwisting wordt ingetrokken.
 • de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) meent dat je redenen aandraagt die het overwegen waard zijn. In dit geval roept hij/zij de evaluatiecommissie zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen en wordt de aangevochten beslissing opnieuw overwogen. De evaluatiecommissie kan dan ofwel haar beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel haar beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan.
Als de evaluatiecommissie opnieuw bijeenkomt, zal deze het resultaat van de bespreking schriftelijk en gemotiveerd aan de cursist meedelen, ongeacht het resultaat van de deliberatie.
 • de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde) meent dat de aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de evaluatiecommissie noodzakelijk maken. Dit wordt dan gemotiveerd aan de cursist meegedeeld.
Wanneer je het daarmee oneens bent en je de genomen beslissing onjuist vindt, blijft de betwisting bestaan.

Beroep

Als de betwisting blijft bestaan, kan je binnen een termijn van drie werkdagen na de betekening van de betwiste beslissing via de directeur schriftelijk beroep aantekenen bij de voorzitter van het centrumbestuur.

Vooraleer je de beroepsprocedure kan opstarten, moet je gebruik maken van het recht op overleg met de voorzitter van de evaluatiecommissie (of zijn afgevaardigde).

De voorzitter van het centrumbestuur roept de interne beroepscommissie samen.

De beroepscommissie moet minstens uit 3 leden bestaan. De directeur kan er geen deel van uitmaken. De overige leden van de delibererende evaluatiecommissie kunnen er ook geen deel van uitmaken. In het belang van het onderzoek kan de beroepscommissie om het even wie horen.

De voorzitter van het centrumbestuur kan ook een beroep doen op een lid van de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs. Het hoofd van de Pedagogische Begeleidingsdienst wijst het lid aan dat van de beroepscommissie deel uitmaakt.

Advies van de beroepscommissie

De beroepscommissie beraadslaagt geldig als tenminste drie leden aanwezig zijn. 
De beroepscommissie motiveert haar advies of de evaluatiecommissie al dan niet opnieuw moet samenkomen. De beroepscommissie deelt haar advies hierover mee aan de voorzitter van het centrumbestuur.

De voorzitter van het centrumbestuur neemt kennis van het advies en beslist of de evaluatiecommissie al dan niet opnieuw moet samenkomen.

Als de evaluatiecommissie niet opnieuw moet samenkomen deelt de voorzitter van het centrumbestuur dit onmiddellijk schriftelijk en gemotiveerd mee aan de cursist.

Moet de evaluatiecommissie wel opnieuw samenkomen, dan moet zij een definitieve beslissing nemen binnen een termijn van tien werkdagen na de beslissing van de voorzitter van het centrumbestuur.
Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de cursist meegedeeld.

Annulatieberoep

Als de beroepsprocedure binnen het CVO is uitgeput, kan je evenwel een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat je kennis nam van de beslissing van de voorzitter van het centrumbestuur, respectievelijk van de evaluatiecommissie.

De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee je het niet eens bent, onmiddellijk uitgevoerd kan worden.
 

6.10  Waar kan ik terecht voor vragen en klachten inzake evaluatie? (De ombudsdienst)

De directeur duidt ieder schooljaar onder de personeelsleden, verbonden aan het CVO, één of meerdere personen aan voor de ombudstaak. De namen worden op het einde van de inschrijvingsperiode bekendgemaakt, evenals waar en wanneer de met een ombudstaak belaste personen bereikbaar zijn.

Zij voeren hun opdracht uit voor de cursisten waarvoor zij aangewezen zijn. Een ombudsman/-vrouw kan in geen geval een stemgerechtigd lid zijn van de evaluatiecommissie.

De ombudsman of - vrouw treedt als bemiddelaar op tussen de cursist en de evaluatiecommissie.

De ombudsman/- vrouw onderzoekt alle klachten in verband met de evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties en de deliberatie.

Om zijn/haar taak zo goed mogelijk te vervullen heeft hij het recht zowel vóór als tijdens de deliberatie, aan de leden van de evaluatiecommissie inlichtingen te vragen over de evaluaties.

Hij/zij is tot geheimhouding verplicht.

De ombudsman/-vrouw bezorgt op het einde van iedere evaluatieperiode een verslag over zijn/haar activiteiten aan de directeur.

 

7  Welke maatregelen kan het CVO treffen bij orde- en tucht-problemen?

Een goede samenwerking tussen de cursist en het personeel van het CVO is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan het centrum passende maatregelen nemen. 
Als het ordentelijk verstrekken van het onderwijs gehinderd wordt, zal het centrum de cursist ertoe aanzetten zijn gedrag te verbeteren en aan te passen.

7.1  Overzicht van de mogelijke begeleidende en ordemaatregelen

 • een waarschuwing (mondeling),
 • een vermaning (schriftelijk per brief),
 • een begeleidingsovereenkomst: 
een cursist die herhaaldelijk in de fout gaat, krijgt een contract waarin omschreven staat wat uitdrukkelijk van hem/haar wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. Het contract wordt schriftelijk meegedeeld aan de cursist of aan de ouders van de minderjarige cursist, heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure.
  • een tijdelijke verwijdering uit het leslokaal tot het einde van de lessen.

Tegen een begeleidende of een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

 

7.2  De tuchtmaatregelen

De directeur van het CVO kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag van de cursist werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen agogisch project in het gedrang brengt.

De directeur zal tuchtmaatregelen nemen als de maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen.

Er bestaan twee mogelijke tuchtmaatregelen:

een tijdelijke uitsluiting uit de lessen voor een maximale duur van 3 lessen.

Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd.

een definitieve uitsluiting uit het CVO: de directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de betrokken leerkrachten.
Een definitieve uitsluiting gaat in tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus.
Een cursist die uit het centrum verwijderd werd, kan het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in het CVO.

Bij het nemen van een tuchtmaatregel worden in ieder geval de volgende regels gerespecteerd:

 • De tuchtmaatregel moet agogisch verantwoord zijn en in overeenstemming met de ernst van de feiten.
 • De tuchtprocedure wordt opgestart ten laatste drie dagen na kennisname van de feiten die aanleiding geven tot deze tuchtprocedure.
 • De betrokken cursist of de ouders van de minderjarige cursist, eventueel bijgestaan door een raadsman, worden voorafgaandelijk uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.
 • De cursist of de ouders van de minderjarige cursist en hun raadsman hebben het recht tot inzage in het tuchtdossier.
 • De beslissing wordt gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom het gedrag van de cursist werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen agogisch project van het CVO in het gedrang komt.
 • De cursist of de ouders van de minderjarige cursist worden vóór het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de ingangsdatum ervan.
  • Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.

Binnen de drie werkdagen na kennisname van de tuchtmaatregel heeft de betrokken cursist of de ouders van de minderjarige cursist recht op overleg met de directeur. 
De datum van het onderhoud wordt schriftelijk door de directeur meegedeeld.

De tuchtprocedure kan gekoppeld worden aan een preventieve schorsing.

Een preventieve schorsing houdt in dat de cursist in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in de lessen of in het CVO wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:

 • bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot de definitieve uitsluiting;
 • wanneer de aanwezigheid van de cursist in het CVO een gevaar of ernstige belemmering vormt voor zichzelf, voor medecursisten of voor personeelsleden van het CVO.

Alleen de directeur of zijn afgevaardigde kan overgaan tot een preventieve schorsing. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe voor de duur van de tuchtprocedure.
 

7.3  Beroepsprocedure in geval van definitieve uitsluiting

Alleen tegen een definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht.

Opstarten van het beroep

Vooraleer de beroepsprocedure kan worden opgestart, moet gebruik gemaakt worden van het recht op overleg met de directeur.

Het beroep moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangetekend bij de directeur uiterlijk binnen de drie werkdagen nadat het overleg heeft plaatsgevonden.
Het beroep kan best per aangetekend schrijven gebeuren. Zodoende kan bewezen worden dat het beroep tijdig ingediend werd.

 

Interne beroepscommissie

 • De directeur duidt de interne beroepscommissie aan en roept deze zo snel mogelijk samen.
 • De beroepscommissie bestaat uit ten minste drie leden van het centrumbestuur.
De directeur die de tuchtmaatregel heeft uitgesproken, maakt hiervan geen deel uit.
 • De beroepscommissie behandelt het beroep binnen een termijn van 5 werkdagen.
 • De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing.
 • De directeur zal de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend versturen uiterlijk de werkdag volgend op de dag van de beslissing in beroep. 
 • De beslissing is bindend voor alle partijen.
 • Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien tenzij de cursist uitdrukkelijk de toestemming geeft.
  • Het tuchtdossier kan niet overgedragen worden naar een ander CVO.
    

8  Hoe en waar kan ik een klacht indienen?

8.1  Wat zijn problemen en hoe gaan we ermee om?

Een cursist/kandidaat cursist kan het niet eens zijn met de gang van zaken over diverse onderwerpen. Hierbij kan gedacht worden aan diverse rubrieken zoals de planning van het onderwijsaanbod; de toelatingsvoorwaarden; de hygiëne en bewoonbaarheid van de gebouwen en lokalen; de infrastructuur, het didactisch materiaal en de centrumuitrusting; de correcte toepassing van de reglementeringen inzake eindtermen, specifieke eindtermen, basiscompetenties, opleidingsprofielen en leerplannen; de berekening van het inschrijvingsgeld en de toekenning van een gehele of gedeeltelijke vrijstelling hiervan; de raming en aanrekening van het cursusmateriaal; de beschikbaarheid, volledigheid en duidelijkheid van het centrumreglement, inbegrepen het evaluatiereglement; de informatieverstrekking over het onderwijsproject en het onderwijsaanbod; omgangsvormen personeel; de wijze van cursus geven.... De behandeling van geschillen die verband houden met de toepassing van de evaluatieregeling vallen niet onder deze rubriek. Hiervoor is een ombudsman (M/V) in het CVO aangewezen, zoals voorzien in het Evaluatiereglement, rubriek Ombudsman (M/V).

Er bestaan verschillende wegen om bedenkingen m.b.t. deze onderwerpen kwijt te kunnen. We geven de suggestie om problemen direct te bespreken met de betrokkenen zelf. Indien je vindt dat dit niet kan, dan zijn er andere mogelijkheden. Je bespreekt het dan met de opleidingscoördinator of de directeur.

Ideeën, wensen en voorstellen, kunnen ook doorgegeven worden via de cursistenraad of de tevredenheidsenquêtes die tijdens de opleiding regelmatig worden afgenomen.
 

8.2  Wat zijn klachten en hoe gaan we ermee om?

Wanneer er uiteindelijk geen bevredigende oplossing komt via hoger aangehaalde kanalen en je vindt dat er toch stappen moeten gezet worden om een verandering tot stand te brengen, kan er gebruik gemaakt worden van het klachtenformulier dat je kan bekomen op het secretariaat.

Van zodra men een klachtenformulier indient bij de vertrouwenspersoon start de klachtenprocedure.

De naam van de vertrouwenspersoon vind je in de rubriek ‘Wie is wie?’ evenals waar en wanneer hij/zij bereikbaar is.

Binnen de 7 dagen neemt de vertrouwenspersoon contact met je op waarmee hij/zij aangeeft dat de klacht ontvangen is. Tevens zal hij/zij vermelden tegen welke datum je een antwoord mag verwachten met het resultaat van de afhandeling van de klacht.

In de afhandeling van de klacht worden volgende fasen doorlopen: toewijzen van de klacht aan de verantwoordelijke, onderzoek en analyse van de klacht, eventueel uitwerken van corrigerende maatregelen en formuleren van antwoord.
 

8.3  Wat als de interne klachtenprocedure is uitgeput?

Ben je na bemiddeling door de vertrouwenspersoon nog niet tot een bevredigende oplossing gekomen? Dan kun je in tweede instantie je klacht aan de afdeling volwassenenonderwijs melden. In laatste instantie kun je terecht bij de Vlaams ombudsdienst.

 

8.4  Kom ik in aanmerking voor een premie?

De overheid reikt een premie uit aan cursisten die een eerste keer het diploma van secundair onderwijs behalen via het volwassenenonderwijs. Die premie is gelijk aan het volledige inschrijvingsgeld dat je effectief betaald hebt.

Waar kan ik de premie aanvragen?

Om een premie aan te vragen dien je een dossier in bij:

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
Afdeling Volwassenenonderwijs, secretariaat 7 A 17
Koning Albert-II-laan 15
1210 Brussel

Welke documenten moet ik insturen om een premie aan te vragen?

Het aanvraagdossier moet de volgende elementen bevatten:

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier (terug te vinden op www.vlaanderen.be)
 • een kopie van het behaalde diploma;
  • alle inschrijvingsfiches waarop vermeld staat hoeveel je hebt betaald voor de opleiding of module in kwestie, ondertekend door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd.

Je kan het aanvraagdossier indienen tot uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma.

De bevoegde administratie bezorgt je uiterlijk na 45 kalenderdagen een antwoord op de ingediende aanvraag tot toekenning van de premie.
 

9  Welke studiebewijzen kan ik halen in het CVO?

Ten laatste op het einde van de tweede maand na het afsluiten van de evaluatie reikt het centrum de studiebewijzen uit aan de cursisten. Er zal worden meegedeeld hoe en wanneer je het studiebewijs kan afhalen. Het studiebewijs moet je persoonlijk afhalen aangezien je moet tekenen voor ontvangst.
 

9.1  Wat is een deelcertificaat?

Een deelcertificaat bekrachtigt een module van een opleiding in het volwassenenonderwijs.
 

9.2   Wat is een certificaat?

Een certificaat bekrachtigt een opleiding in het secundair volwassenenonderwijs met uitzondering van de opleiding bedrijfsbeheer in het studiegebied Handel en van de opleidingen algemeen secundair onderwijs van het studiegebied Algemene vorming.

Een certificaat bekrachtigt ook een modulaire opleiding van minder dan 900 lestijden in het hoger beroepsonderwijs.
 

9.3  Kan ik ook een diploma secundair onderwijs behalen in het volwassenenonderwijs?

Een diploma secundair onderwijs bekrachtigt in het secundair volwassenenonderwijs:

 • de opleidingen algemeen secundair onderwijs van het studiegebied Algemene Vorming;
 • de opleiding aanvullende algemene vorming gecombineerd met een certificaat van welbepaalde andere opleidingen in het volwassenenonderwijs. Deze lijst van opleidingen kan je op het secretariaat opvragen. Heb je vroeger al een diploma secundair onderwijs behaald en je behaalt een certificaat van één van de opleidingen van deze lijst dan kun je een tweede diploma secundair onderwijs behalen!
  • Ook het diploma van graduaat in het volwassenenonderwijs leidt in combinatie met de opleiding aanvullende algemene vorming tot een diploma secundair onderwijs.
    

9.4  Kan ik een diploma van gegradueerde behalen in het volwassenenonderwijs?

Een diploma van gegradueerde bekrachtigt een opleiding van het hoger beroepsonderwijs van ten minste 900 lestijden.
 

9.5  Kan ik een diploma van leraar behalen in het volwassenenonderwijs?

Een diploma van leraar bekrachtigt de specifieke lerarenopleiding (voorheen getuigschrift van pedagogische bekwaamheid – GPB). Dit diploma kan aangevuld worden met de omvang van de opleiding en het behaalde resultaat, uitgedrukt in studiepunten.
 

9.6  Getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer

Het getuigschrift bekrachtigt de opleiding bedrijfsbeheer van het studiegebied handel van het secundair volwassenenonderwijs. Het betreft het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer. Dit getuigschrift is in België een basisvereiste om een eigen zaak te beginnen. Meer informatie over dit getuigschrift vind je op http://www.belgium.be.
 

9.7  Ik heb mijn getuigschrift, diploma of certificaat van het volwassenenonderwijs verloren. Wat kan ik doen?

Als je je diploma, getuigschrift of certificaat verloren hebt, dan neem je contact op met het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) waar je het studiebewijs behaald hebt.

Indien het studiebewijs werd uitgereikt voor 01/09/1999:

Het centrum stelt een vervangend attest op, dat samen met het proces-verbaal van de examens aan het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt voorgelegd. Na visering stuurt het ministerie het attest terug naar het CVO, dat het dan aan jou kan bezorgen.

Indien het studiebewijs werd uitgereikt na 01/09/1999:

Het centrum stelt zelf een attest op en bezorgt je dit rechtstreeks.
 

 

10 Betaald educatief verlof (B.E.V.)

10.1  Wat is Betaald educatief verlof?

Wanneer je een opleiding in een centrum voor volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bv. de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald.

Betaald educatief verlof is een gewaarborgd recht dat aan de werknemer moet toegestaan worden. Je werkgever kan in principe geen enkele reden inroepen om het B.E.V. te weigeren of de duur ervan te beperken, op voorwaarde dat de gevolgde opleiding voldoet aan de wettelijke voorwaarden en dat de organisatie van het werk niet in het gedrang komt.

Goed om te weten:

 • De gevolgde opleiding moet minimum 32 uur per schooljaar omvatten.
 • Er moet geen rechtstreeks verband zijn tussen de opleiding die je wil volgen en je eigenlijke beroep. Zo kun je bijvoorbeeld een opleiding Russisch volgen en daar B.E.V. voor krijgen, ook al heb je voor je werk helemaal geen Russisch nodig.
  • Wie zijn aanvraag voor B.E.V. heeft ingediend, geniet van een zekere bescherming tegen ontslag. M.a.w. het feit dat je B.E.V. neemt, kan nooit een reden voor ontslag zijn.
    

10.2  Wie heeft er recht op betaald educatief verlof?

Om recht te hebben op B.E.V. moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • tewerkgesteld zijn in de privésector of een contractueel werknemer zijn bij een autonoom overheidsbedrijf (NMBS, Belgacom, De Post). Zijn dus uitgesloten: werknemers tewerkgesteld bij de Staat, de Gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s en de intercommunales, en ook het onderwijzend personeel.
 • voltijds tewerkgesteld zijn (bij één of meerdere werkgevers)
 • deeltijdse werknemers hebben vaak ook recht op een aantal uren B.E.V. Informeer hiervoor bij je werkgever. Raadpleeg ook de website http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof.
   

10.3  Hoeveel loon krijg ik bij betaald educatief verlof?

Je vindt een up-to-date antwoord op de website http://www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof.
 

10.4  Geven alle opleidingen in ons centrum recht op B.E.V.?

Je kan dit nagaan via volgende website. Je kan ook steeds het secretariaat hiervoor contacteren.

http://www.werk.belgie.be.
 

10.5  Op hoeveel uren betaald educatief verlof heb ik recht?

Je hebt het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende het aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen, maar met een maximum. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op 1 uur (60 minuten) B.E.V.

 

 

Gewone maxima

 

Maxima als beroepsopleiding

(knelpuntenberoep, 1ste diploma HSO)*

 

Cursusuren vallen niet samen

met arbeidstijd

Cursusuren vallen samen

met arbeidstijd

 

Taalopleidingen

voor één of meerdere taalcursussen

80

80

80

Alle andere opleidingen

voor één of meerdere cursussen

100

120

180


* meer info kan je verkrijgen op onze secretariaten

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.
 

10.6   Wanneer kan ik dat verlof opnemen?

De planning van deze extra dagen verlof moet altijd in overleg met de werkgever gebeuren. Hij mag je verlof op een bepaald moment weigeren, als de werkplanning op jouw afdeling hierdoor in het gedrang zou komen.

Het educatief verlof moet opgenomen worden tussen het begin van de cursus en het einde van de examenperiode, met uitzondering van alle schoolvakanties en vakantiedagen. M.a.w. je kan geen dagen B.E.V. nemen in bv. de kerst- of krokusvakantie, of na het officiële einde van je cursus.

Als je niet in je examen zou slagen en je krijgt een kans op een herexamen, kan je B.E.V. verlengd worden tot het einde van deze periode, op voorwaarde dat je ook echt aan de herexamens deelneemt. In dit geval moet je zeker een attest aan je werkgever bezorgen waarin we de data van de tweede examentijd vermelden.
 

10.7  Hoeveel keer mag ik maximaal afwezig zijn?

Wie gebruik maakt van B.E.V., dient de cursussen heel stipt te volgen. De overheid eist dat wij je aanwezigheid nauwkeurig controleren.

Je mag niet meer dan 10 % per trimester ongewettigd afwezig zijn. Dit percentage wordt berekend op het werkelijk aantal gegeven lesuren. Ben je toch meer dan 10% ongewettigd afwezig gebleven, dan verlies je het recht op B.E.V. voor een periode van 6 maanden, en kan je werkgever het ten onrechte uitbetaald loon van jou terugvorderen!

Als gewettigde afwezigheden aanvaarden we

 • een medisch attest voor ziekte van de cursist of een lid van de familie die onder hetzelfde dak woont,
 • een afwezigheid voor beroepsredenen (via een verklaring van de werkgever),
 • een afwezigheid door familiale omstandigheden: een overlijden van een familielid,de geboorte van je kind (via een officieel attest),
 • een staking van het openbaar vervoer,
  • overmacht zoals extreem winterweer (bv. erge sneeuwval en ijzel).

Alle wettigingen worden altijd aan je eigen overzichtsblad vastgeniet, en met de juiste code aangeduid.
 

10.8  Wat gebeurt er als ik de opleiding stopzet of niet slaag?

Als je de cursus wil stopzetten, meld je dit onmiddellijk op het secretariaat. Op dat moment wordt ook je B.E.V. stopgezet en onze medewerkers maken voor je werkgever een nieuw attest van nauwgezetheid, met de juiste datum van de stopzetting van de cursus. Je krijgt 5 dagen om je werkgever hierover in te lichten.
 

10.9  Kan ik mijn B.E.V. verliezen?

Ja,

 • als je zelf de cursus stopzet,
 • als je meer dan 10 % ongewettigd afwezig bent geweest (per trimester gerekend!),
 • als je een winstgevende activiteit tijdens je B.E.V. uitoefent,
  • als je 2 maal eenzelfde cursus volgt zonder te slagen, dan verlies je definitief het recht op B.E.V. voor die cursus.

Het kan dan gebeuren dat de werkgever ten onrechte loon voor B.E.V. heeft toegekend. In dit geval kan de werkgever geen terugbetaling bekomen vanwege het ministerie. De werkgever heeft dan een periode van 3 jaar om het ten onrechte betaalde loon terug te vorderen van de werknemer.
 

10.10  Hoe vraag ik betaald educatief verlof aan?

Stap 1

 • Je meldt je aanvraag voor B.E.V duidelijk bij je inschrijving aan de balie.
  • Je krijgt van de medewerker onmiddellijk een blanco overzichtsblad mee, dat de leerkracht op het einde van elke les zal tekenen.

Stap 2

 • Begin oktober maken onze medewerkers je aanvraag B.E.V. klaar voor je werkgever. Je kan die afhalen aan de balie tegen midden oktober.

Stap 3

 • Je bezorgt het originele aanvraagformulier voor 31 oktober persoonlijk aan je werkgever. Dit kan persoonlijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Als je na 31 oktober nog zou inschrijven of je verandert van werkgever in de loop van het schooljaar, moet je de aanvraag B.E.V. binnen de 15 dagen aan je werkgever afgeven.
 

10.11  Welke documenten heb ik nodig om mijn aanwezigheid in de les te bewijzen en wat moet ik er mee doen?

We controleren je aanwezigheden aan de hand van een overzichtsblad dat je zelf bijhoudt. Onze leerkrachten zullen elke les tekenen dat je ook echt aanwezig was. Ze doen dit pas op het einde van de les, zodat zij dit ook waarheidsgetrouw kunnen opvolgen. Het is niet toegelaten om pas alles op het einde van een trimester te laten tekenen.

Het overzichtsblad is een intern document van onszelf en wordt per trimester op het secretariaat afgegeven:

 • sept-okt-nov-dec.: afgeven na de laatste les voor de kerstvakantie,
 • jan-febr-maart: afgeven na de laatste les voor de paasvakantie,
  • april-mei-juni: afgeven na het laatste examen of de laatste les van juni.

Het is heel belangrijk dat je ook alle bewijsstukken van gewettigde afwezigheden onmiddellijk aan dit blad vastniet, zodat onze medewerker snel en zorgvuldig alles kan berekenen.

Na controle door ons kan je voor elk trimester een officieel nauwgezetheidsattest afhalen. Dat moet je onmiddellijk aan de werkgever afgeven, als bewijs dat je regelmatig de lessen hebt gevolgd.
 

10.12  Waar vind ik meer uitgebreide informatie over B.E.V.?

Nog meer informatie (bv. over loon en terugbetaling) kan je vinden op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg http://www.werk.belgie.be 

Heb je nog specifieke vragen dan kan je mailen naar educatiefverlof@vlaanderen.be.
 

11  Welke informatie wordt er over mij bewaard in het CVO?

Het CVO is wettelijk verplicht om van elke cursist een cursistendossier bij te houden.

Per cursist worden volgende gegevens bijgehouden:

 • persoonsgegevens
  • het bewijs van Belgische nationaliteit of wettig verblijf

          Als bewijs van Belgische nationaliteit volstaat het rijksregisternummer. Als bewijs van wettig verblijf worden aanvaard:

 • Een identiteitsbewijs van een EU-lidstaat;
 • Een geldig nationaal paspoort (indien nodig inclusief geldig visum);
 • Elektronische vreemdelingenkaart;
 • Attest van Immatriculatie, model A.
 • het inschrijvingsformulier

Bij inschrijving wordt er een inschrijvingsformulier opgemaakt. Dit wordt gedateerd en ondertekend door de cursist en een - door het CVO gemachtigd - personeelslid. Het document blijft bewaard in het cursistendossier.

Het inschrijvingsformulier vormt samen met de individuele steekkaart het basisdocument voor de controle op je regelmatigheid als cursist door het departement Onderwijs.

 • de betalingsbewijzen
 • de individuele steekkaart

De individuele steekkaart beschrijft de vorderingen in de opleiding(en) en dat over de schooljaren heen. Ze vermeldt ook eventuele toelatingsproef of vrijstelling(en). Deze gegevens kunnen ook onder de vorm van een elektronisch registratiesysteem worden bijgehouden.

 • aanwezigheden

In de aanwezigheidsregisters worden zorgvuldig de aan- en afwezigheden bijgehouden: de dagen en lestijden waarop je als cursist aanwezig moet zijn, de effectieve aanwezigheden, de gewettigde en ongewettigde afwezigheden.

 • attesten voor vrijstelling betaling inschrijvingsgeld,
 • eerder behaalde studiebewijzen,
 • documenten EVC en EVK,
 • ervaringsbewijzen,
  • verslag van de directeur van het centrum (i.v.m. klachten, tuchtprocedure…)

Deze documenten zijn niet alleen belangrijk om na te gaan in welke afdeling, opleiding of module je als cursist kan inschrijven, voor het departement Onderwijs vormen ze ook de basis om de regelmatigheid van de cursist vast te stellen, zodat je een officieel studiebewijs kan behalen.

Het centrumbestuur verzamelt deze gegevens met inachtneming van de privacywet.

Met vragen hierover kan je terecht bij de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens. In CVO VTI Leuven is de verantwoordelijke de directeur.
Je kan hem bereiken via philippe.houben@vti-leuven.be

Het CVO gebruikt deze persoonlijke gegevens met als doel de uitvoering van het decreet dd. 18/07/2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensbeheer en in het bijzonder voor de cursistenadministratie/cursistenbegeleiding; daarom worden ze in een bestand bijgehouden. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens strikt vertrouwelijk zijn.

Als CVO zijn we hiervoor gemachtigd door de Privacycommissie (CBPL) of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) om met volgende partners persoonsgegevens uit te wisselen:

 • Huizen van het Nederlands
 • Centra voor Basiseducatie (CBE)
 • Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)
 • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Handhavingsambtenaren
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Deze machtigingen kunnen geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse Toezichtscommissie en de website van de Privacycommissie. De machtigingen zijn van toepassing op de cursisten zoals vermeld in het decreet.

De gegevens die door het CVO worden verzameld, kunnen met de volgende ontvangers of de volgende categorieën van ontvangers uitgewisseld worden:

 • Huizen van het Nederlands
 • Centra voor Basiseducatie (CBE)
 • Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO)
 • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
 • Handhavingsambtenaren
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Je hebt een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die wij over jou verwerken. Je kan je hiervoor richten tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, kan enkel als je daarmee expliciet instemt. Je kunt deze toestemming op elk moment terug intrekken.

Ben je minderjarig, dan dienen je ouders of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen deze toestemming te geven en hebben zij bovendien recht op een kopie van de ondertekende toestemming.